OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU

Niniejszym ustala się następujące Ogólne Warunki Najmu Samochodu (dalej Warunki).

 1. DEFINICJE

Użyte w Warunkach określeniach oznaczają:

Wynajmujący RENTCARS-ROZTOCZE  PRO-MAZ Marcin Mazurek, Kadłubiska 51, 37-610 Narol NIP 7931495504.

Najemca - osoba fizyczna, przedsiębiorca lub osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej na podstawie dokumentu wykazującego swoje umocowanie, która składa podpis pod umową najmu samochodu.

Umowa najmu - zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą umowa, której przedmiotem jest samochód osobowy wybranego przez Najemcę spośród oferty Wynajmującego zamieszczonej na stronie internetowej www.samochody-rzeszow.pl.

Samochód - samochód osobowy znajdujący się w aktualnej ofercie Wynajmującego zamieszczonej na stronie internetowej www.rentcars.pl, będący przedmiotem umowy najmu.

Doba najmu - okres 24 godzin liczony od godziny przekazania Najemcy samochodu.

Kierowca - inna osoba wskazana przez Najemcę jako uprawniona do korzystania z najętego samochodu, posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem osobowym.

 1. WYMAGANIA OGÓLNE

Najemca lub Kierowca powinni mieć ukończone 21 lat.

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy najmu:

- prawo jazdy,- dowód osobisty lub paszport,- karta kredytowa lub karta debetowa.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ponadto:

- aktualny wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

- osobą podpisująca umowę najmu powinien być właściciel osobiście lub jego pracownik wykazujący dokument upoważnienia albo osoba reprezentująca osobę prawną na podstawie dokumentu wykazującego jej upoważnienie.

Jeżeli najętym samochodem ma kierować inna osoba, aniżeli podpisująca się pod dokumentem umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do podania ten informacji Wynajmującemu przed podpisaniem umowy najmu. Najemca ponosi wówczas odpowiedzialność za działania lub zaniechania takiej osoby jak za swoje własne.                                                                                     W przypadku jeżeli Najemca ma zamiar przekroczyć najętym samochodem granicę Rzeczypospolitej Polskiej, okoliczność ta zostaje ujęta w umowie.               Uprawnionym do używania Samochodów prócz Najemcy może być inna osoba fizyczna, wskazana przez Najemcę. W takim wypadku Najemca przed popisaniem umowy najmu zobowiązany jest do podania danych osobowych Kierowcy - imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. Kierowca zobowiązany jest również do okazania dowodu osobistego lub paszportu oraz prawa jazdy.

III. PŁATNOŚĆ

Ceny podane w umowie najmu, ustalone na podstawie aktualnie obowiązującego cennika znajdującego się na stronie internetowej www.rentcars.pl i stanowią wartość brutto. Ceny podane w aktualnie obowiązującym cenniku są podane w walucie polskiej (PLN).

Najemca ma prawo do wyboru formy płatności:

Gotówką, Przelewem, Kartą płatniczą

 1. UBEZPIECZENIE

Wynajmujący oświadcza, że samochód będący przedmiotem najmu posiada ważne ubezpieczenie obowiązkowe. Jeżeli Najemca ma zamiar przekroczyć Samochodem granicę kraju, powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Adnotacja na temat pozwolenie na wyjazd zostaje zawarta na umowie wynajmu.

 1. CZAS TRWANIA

Czas trwania najmu samochodu jest określono każdorazowo w umowie najmu.

Umowa może zostać przedłużona jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, jeżeli Najemca zgłosi wniosek Wynajmującemu o przedłużenie umowy, najpóźniej na dwie doby najmu przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Jeżeli Wynajmujący wyraził zgodę, umowa zostaje przedłużona o określony przez  Strony czas, zaś Najemca zobowiązany będzie do zapłaty prócz ceny określonej w umowie wynagrodzenie na rzecz Wynajmującego za każdą rozpoczętą dobę najmu. Brak terminowych płatności jest podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.  Jeżeli czas trwania najmu zostanie przedłużony bez uprzednio wyrażonej zgody Wynajmującego, Najemca prócz zapłaty wynagrodzenia należnego za każdą rozpoczętą dobę najmu zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 200 zł  oraz  przepada kaucja / kara umowna 500 zł w wypadku braku kaucji.

Jeżeli w związku z przedłużeniem okresu najmu przez Najemcę bez uprzedniego zwrócenia się do Wynajmującego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu Wynajmujący poniósł szkodę, Najemca zobowiązany jest do jej naprawienia w całości.

W dniu zwrotu samochodu Najemca zobowiązany jest do zapłaty ceny za najem oraz innych kosztów, których konieczność uiszczenia pojawiła się w związku korzystaniem przez Najemcę z Samochodu.

Dla samochodów określone zostały dobowe limity kilometrów dostępne na stronie  internetowej.  Dobowy limit zostaje przemnożony przez ilość dni wynajmu. Przekroczenie limitu skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 25gr/kilometr. Podstawa do ustalenia sumy przejechanych kilometrów jest san licznika zapisany w umowie najmu.

 1. PRZEKAZANIE I ZWROT SAMOCHODU

Najemca dokonując rezerwacji zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie internetowej dokonuje wyboru rodzaju i marki pojazdu dostępnego w ofercie Wynajmującego, stanowiącego przedmiot umowy. Szczegółowo rodzaj, marka oraz oznaczenie pojazdu zostaną określone w umowie najmu. Istnieje możliwość zamiany samochodu na inny podobny z zachowaniem wybranych parametrów tj. klasy oraz rodzaju nadwozia jak tez paliwa.

Najemcy zostanie przekazany samochód czysty, z pełnym bakiem, sprawny, w stanie nadającym się do użytku określonego w umowie najmu.

Najemca oraz Wynajmujący dokonują spisu licznika przebiegu kilometrów oraz spisu stanu paliwa w zbiorniku. Jeżeli w momencie przekazania bak nie będzie pełny, Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia brakującego paliwa. Po podpisaniu umowy najmu oraz dokonaniu sprawdzenia stanu paliwa w zbiorniku oraz spisania licznika następuje przekazanie samochodu Najemcy. Przekazanie Samochodu następuje poprzez wręczenie Najemcy kluczy oraz niezbędnej dokumentacji: dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia.

Najemca zwraca samochód poprzez przekazanie do rąk Wynajmującego lub jego pracownika kluczy do samochodu oraz dokumentów pojazdu. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu samochodu z pełnym bakiem oraz czystego.

Jeżeli Najemca nie zwróci Samochodu czystego, zostanie obciążony kosztem myjni w wysokości 40 zł brutto. Jeżeli stan paliwa będzie odmienny od tego, który został ustalony w trakcie spisu przy przekazaniu samochodu, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty za brakującą ilość paliwa 6 zł brutto za każdy litr paliwa.

Pojazdy mogą być wyposażone w aparaturę służącą do lokalizacji, monitorowania pozycji, prędkości oraz  unieruchamiania samochodów. Dane te  podlegają ścisłej ochronie administratora.

Brak zwrotu samochodu po terminie ustalonym w umowie spowoduje rozpoczęcie procedury zgłoszenia przywłaszczenia pojazdu organom ścigania.

VII. REZERWACJA

Rezerwacji Samochodu dokonuje się za pośrednictwem strony www.rentcars.pl, www.rentcars-roztocze.pl lub  postępując wg kolejnych wskazówek lub za pośrednictwem infolinii.

VIII. USZKODZENIE, UTRATA, ZNISZCZENIE AWARIA SAMOCHODU,

W przypadku kolizji Najemcy, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez niego kaucję. Jeżeli za spowodowanie kolizji winę ponosi osoba trzecia, Najemca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, jeżeli Najemca niezwłocznie poinformuje Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz wezwie na miejsce zdarzenia Policję, która sporządzi odpowiednią notatkę z miejsca zdarzenia. Każdorazowo najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania wynajmującego o zaistnieniu szkody komunikacyjnej  w pojeździe oraz wezwania policji, która sporządzi odpowiednią dokumentację zdarzenia. W przeciwnym razie Najemca ponosi nieograniczona odpowiedzialność. Szkody powstałe w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków oduzrających kierowcy obarczone są nieograniczoną kosztami odpowiedzialnoiścią.

W wypdku powstania szkody w pojeździe przepada kaucja i najemca obciąża wynajmującego kwotą równą kosztom naprawy nie wyższą niż ustalona kwota -udział w szkodzie.

W przypadku kradzieży samochodu Wynajmujący nie obciąży Najemcy żadnymi kosztami, jeżeli ten będzie miał kluczyki oraz wszystkie przekazane mu dokumenty dotyczące samochodu. W przeciwnym razie Najemca ponosi nieograniczona odpowiedzialność.

Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie przestępstwa, które miały miejsce w trakcie trwania najmu, a które powiązane są z użytkowaniem wynajętego samochodu ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu.

 Awaria: Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu powstałego w wyniku awarii, w miarę możliwości zapewni Najemcy Pojazd zastępczy na okres naprawy. Za okres oczekiwania na Pojazd zastępczy dłuższy niż 12 godziny Najemca nie uiszcza czynszu za najem Pojazdu.

 1. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przewożone przez Najemcę lub Kierowcę w samochodzie rzeczy lub ich zaginięcie.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opłaty/ mandaty obciążające Najemcę, których obowiązek powstał w związku z używaniem Samochodu w czasie trwania umowy najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Najemcę lub Kierowcę wobec osób trzecich w związku z używaniem samochodu w czasie trwania umowy najmu, jeżeli są one wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Najemca lub Kierowca.

 1. OBOWIĄZKI NAJEMCY

Najemca zobowiązany jest do korzystania z samochodu w sposób określony w umowie najmu oraz w niniejszych warunkach.

Najemca korzysta samochodu poruszając się nim po drogach Polski. Jeżeli Najemca ma zamiar wyjechać poza granice kraju zobowiązany jest do wykupienia stosownej opłaty a adnotacja o zgodzie na wyjazd do wybranego kraju zostaje umieszczona na umowie najmu.

Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa drogowego.

Najemcy nie wolno prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu lub po użyciu środków odurzających.

Najemca zobowiązany jest do w trakcie trwania umowy najmu do dbania o stan Samochodu, w szczególności do sprawdzania, uzupełniania lub wymiany:

- oleju,- płynu chłodniczego,- płynu hamulcowego,- płynu do spryskiwaczy szyb.

Ponadto Najemca zobowiązany jest do kontroli stanu powietrza w ogumieniu, wymiany żarówek. Najemca zobowiązany jest do stosowania w samochodzie paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym. W samochodzie obowiązuje zakaz palenia. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem, z dokumentami i kluczykami. Najemca nie może przewozić w samochodzie zwierząt. Najemca nie może holować najętym samochodem innych pojazdów lub przyczep.

Najemca nie może używać samochodu do odpłatnego przewozu osób lub rzeczy.

Najemca nie może udostępniać samochodu innym osobom, poza osobą Kierowcy.

Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w Samochodzie, jeżeli są skutkiem nienależytego korzystania z samochodu lub naruszenia któregokolwiek z postanowień Warunków.

 1. KARY UMOWNE

Najemca zostaje obciążony karą umowną w następujących przypadkach:

 1. a) udostępnienia samochodu osobie nieuprawnionej 300 zł,
 2. b) zagubienie kluczy pojazdu - 1000 zł
 3. c) brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie - 300 zł
 4. d) każdy dzień postoju celem uzupełnienia braków o których mowa w punkcie c) - 100 zł
 5. e) palenie tytoniu w samochodzie 300 zł,
 6. f) demontaż, podmiana, kradzież części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego - 1000 zł
 7. g) Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + 20 % marży
 8. h) Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 200 zł,
 9. i) wyjazd samochodem za granicę bez zgody Wynajmującego - 500 zł
 10. j) zabrudzenia wnętrza wymagające prania pojazdu 300zł
 11. k) samowolne przedłużenie rezerwacji bez zgody wynajmującego 500/ wysokość kaucji
 12. j) wszczęcie procedury zgłoszenia przywłaszczenia 500zł

i)przekazanie na wezwanie właściwym organom informacji o kierowcy po naruszeniu przepisów- 100zł

Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność jeżeli spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych Warunkach.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w samochodzie, odbiegające od standardowej eksploatacji. Ponosi odpowiedzialność  za wszelkie uszkodzenia elementów wnętrza w szczególności jeżeli przewozi zwierzęta w samochodzie, pomimo zakazu.

Jeżeli Najemca zatankuje do samochodu niewłaściwe paliwo, zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd szkody w całości.

XII. SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, jeżeli Samochód zostanie unieruchomiony z powodu okoliczności, za którą Najemca nie ponosi odpowiedzialności oraz jeżeli Najemca niezwłocznie poinformuje Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard, wysokość czynszu zostaje odpowiednio obniżona.

Najemcy nie przysługuje samochód zastępczy w następujący przypadkach:

 1. a) utraty kluczyków do samochodu,
 2. b) uszkodzenie samochodu z winy Najemcy lub Kierowcy.

XIII. DANE OSOBOWE

Wynajmujący oświadcza, że dane osobowe dotyczące Najemcy oraz danych Kierowcy przetwarzane będą jedynie w celu, w którym zostały uzyskane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych pozostaje PRO-MAZ Marcin Mazurek, Kadłubiska 51, 37-610 Narol, tel. 791667565.

XIV. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień umowy najmu oraz postanowień niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość została ustalona w oparciu o przepisu kodeksu postępowania cywilnego.